Президент відзначив соціальних чернігівців

Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî âûñòóïèë íà Ïàðàäå êî Äíþ Íåçàâèñèìîñòè Óêðàèíû, â Êèåâå, 24 àâãóñòà 2016 ã.  ýòîì ãîäó Óêðàèíà îòìå÷àåò 25-þ ãîäîâùèíó ñâîåé íåçàâèñèìîñòè. Ôîòî Ïàëèí÷àê Ìèõàèë / POOL / ÓÍÈÀÍ

За вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення, забезпечення прав дітей і непрацездатних громадян похилого віку, високий професіоналізм президент України Петро Порошенко відзначив двох сіверян.

Зокрема, орденом «За заслуги» III ступеня нагороджений педагог-організатор Центру роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання Чернігівської міської ради Анатолій Самсоненко.

А начальнику відділу служби у справах дітей Деснянської районної у м. Чернігові ради Катерині Науменко гарант присвоїв звання «Заслуженого працівника соціальної сфери».

загрузка...

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register